Privacy

Wie zijn wij

Het adres van onze website is: https://viaporta.be.

Wij beschermen uw persoonsgegevens met toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese verordening 2016/679, hierna: “AVG”). Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze privacyverklaring bevat essentiële informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en met welk doel. Deze informatie is bedoeld om u in te lichten over de verwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website, en over de rechten waarover u als betrokkene beschikt.

 

Verwerken van uw persoonsgegevens

Deze privacyverklaring betreft persoonsgegevens van natuurlijke personen, met name gegevens die toelaten iemand rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.

 

Informatie die u ons verstrekt

Als gebruiker kan u ons informatie verstrekken in onderstaande gevallen:

 

Nieuwsbrief

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief verstrekt u volgende persoonsgegevens: e-mailadres. Wij verzamelen deze gegevens op basis van uw toestemming en met als doel u relevante informatie te versturen en u op de hoogte te houden van de nieuwigheden op de website.

We maken hierbij gebruik van een externe dienstverlener om de nieuwsbrief te kunnen afleveren/monitoren.

 

Contactformulier of correspondentie

Indien u ons rechtstreeks contacteert (per e-mail, telefoon of brief) verwerken wij uw contactgegevens en de inhoud van deze correspondentie. Wij gebruiken deze gegevens enkel om uw vraag of bericht zo goed mogelijk te kunnen behandelen. 

 

Cookies

Cookies zijn kleine tekstfragmenten die op je computer of mobiel apparaat worden opgeslagen wanneer je een website bezoekt. Op die manier kan je browser in de toekomst jouw apparaat herkennen aan de hand van de unieke informatie. 

Cookies kunnen worden ingedeeld naargelang hun functie.

–        Essentiële cookies: dit zijn technische cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de website. Deze kunnen niet worden uitgeschakeld. Zij zullen bijvoorbeeld je browserinstellingen lezen om de website zo optimaal mogelijk weer te geven.

–        Functionele cookies: deze cookies onthouden voor jou bepaalde keuzes of plaatselijke instellingen, bijvoorbeeld je taalvoorkeur. Deze cookies zorgen voor sneller en efficiënter gebruik van de website.

–        Analytische cookies: deze cookies verzamelen statistische informatie, die geanonimiseerd gebruikt worden om onze website voor jou te verbeteren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld nagaan welke pagina’s veel bezocht worden en welke pagina’s niet voldoende zichtbaar zijn.  

Daarnaast wordt er ook een onderscheid gemaakt op basis van hun oorsprong. Wanneer we spreken over first party cookies, bedoelen we cookies die door ons op de website geplaatst zijn en beheerd worden.

Daarnaast kunnen derden ook cookies plaatsen, dit zijn third party cookies. Deze cookies worden door hen beheerd en zorgen ervoor dat bepaalde gegevens naar hen worden doorgestuurd. Dit kunnen bijvoorbeeld cookies van sociale media of adverteerders zijn. 

Door gebruik te maken van onze website en dit te bevestigen via de banner op onze website, geef je toestemming om cookies te gebruiken.

Daarnaast willen we u erop wijzen dat webbrowsers de mogelijkheid aanbieden uw cookievoorkeuren aan te passen in de instellingen. Meer informatie per webbrowser kunt u vinden in hun helpfunctie: Internet ExplorerMozilla FirefoxChrome en Safari. Zij maken het ook mogelijk al bestaande cookies terug te verwijderen. 

Hou er rekening mee dat het uitschakelen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde functionaliteiten of toepassingen op de website niet of minder goed werken. Essentiële en functionele cookies kunnen niet aangepast worden omdat deze noodzakelijk zijn om onze onlinediensten te kunnen aanbieden.

 

Logfiles

Naast cookies, verzamelen wij ook statistische informatie in logfiles. Deze anonieme informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het informatieaanbod van de website verder op punt te stellen.

Wij maken hiervoor gebruik van derde partijen, WordPress en Google Analytics, die details over het surfgedrag registreren, onder andere om het aantal bezoekers, het klikgedrag en de duur van het websitebezoek te achterhalen. Deze informatie wordt alleen verwerkt op een manier die niemand identificeert. Wij doen geen pogingen om de identiteit van de bezoekers van onze website te achterhalen en staan niet toe dat WordPress of Google Analytics dit doet.

 

Bewaren van uw persoonsgegevens

Wij bewaren en bewerken uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de bovenvermelde doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.

Meer bepaald worden uw persoonsgegevens in onze systemen bewaard zolang het redelijkerwijs nodig is om onze diensten te kunnen verlenen of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.  

Wat betreft de nieuwsbrief, worden uw contactgegevens bewaard zolang u ingeschreven bent. Om uit de databank verwijderd te worden kan u zich uitschrijven via de instructies onderaan de nieuwsbrief. 

In bepaalde omstandigheden, zoals statistische rapportering, kunnen wij uw persoonsgegevens anonimiseren zodat deze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht. In dat geval kunnen wij die informatie gebruiken zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

 

Doorgifte aan derde partijen

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij aan externe dienstverleners aan wie wij bepaalde van onze diensten uitbesteden, zoals, maar niet beperkt tot, softwareleveranciers, leveranciers van informatieopslag en Google Analytics. Deze dienstverleners (“verwerkers” genaamd) zijn beperkt tot het gebruik van uw persoonsgegevens voor de uitvoering van hun taken en volgens onze instructies.

In geen geval verkopen wij uw persoonsgegevens aan derde partijen, noch mogen deze derden uw persoonsgegevens gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.  

Deze website bevat ook sociale media-“knoppen” van sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Die laten u toe op deze platformen informatie te delen. Deze widgets worden uitgevoerd en beheerd door de sociale netwerken zelf. Wij hebben hier dan ook geen verdere controle op. Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van deze sociale netwerken te raadplegen. 

We geven uw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) of aan internationale organisaties. We doen dat mogelijk wel als we gebruikmaken van een grote softwareleverancier of cloud-dienstverlener. In dat geval nemen we alle mogelijke maatregelen om een equivalent beschermingsniveau van uw persoonsgegevens te waarborgen. Dit kan onder meer door het voorzien van bijkomende contractuele waarborgen in de overeenkomst.

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens (+ vertrouwelijkheid)

Wij beschermen uw gegevens tegen ongeoorloofd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging ervan. 

Wij hebben alles in het werk gesteld om de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid te verzekeren van de informatiesystemen en diensten die persoonsgegevens verwerken. 

 

Uw rechten

In overeenstemming met de AVG, kan u de volgende rechten betreffende uw persoonsgegevens uitoefenen:

 

Recht op informatie

Wij verwerken uw persoonsgegevens in alle transparantie door u te informeren via deze privacyverklaring of via specifieke kennisgevingen op het moment van verzameling van de gegevens. Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met xxx

 

Recht op toegang

U kan uw persoonsgegevens te allen tijde op eenvoudig verzoek inkijken. U hebt het recht om een kopie op te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bijhouden. We zullen een bewijs van uw identiteit opvragen alvorens we aan dergelijke verzoeken kunnen voldoen.   

 

Recht op rectificatie

Indien de persoonsgegevens die wij over u bewaren onjuist of onvolledig zijn, hebt u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen.  

 

Recht op gegevenswissing

In bepaalde gevallen hebt u het recht ons te verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen. We zullen uw persoonsgegevens verwijderen als we geen wettelijke verplichting of dwingende gerechtvaardigde reden hebben om de verwerking ervan verder te zetten. 

 

Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen kan u verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat we de gegevens wel mogen opslaan, maar er verder geen gebruik van mogen maken. 

 

Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens

Dit recht is enkel van toepassing op de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, op basis van uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst. Wij zullen uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en raadpleegbare vorm ter beschikking stellen om ze aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven of om ze, indien technisch mogelijk, rechtstreeks door ons te laten doorsturen. 

 

Recht van bezwaar

U beschikt over het recht om bezwaar te maken in de gevallen waarin wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een taak van algemeen belang of een taak in de uitoefening van het openbaar gezag. In dat geval zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij we dwingende en gerechtvaardigde gronden kunnen aantonen.

Daarnaast heeft u steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.  

 

Recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer uw toestemming vereist was voor het verzamelen of gebruiken van uw persoonsgegevens, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit geldt bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief of de publicatie van gerichte foto’s. 

Indien u een van deze rechten wil uitoefenen, kan u ons steeds contacteren.

 

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Indien u van mening bent dat wij een inbreuk maakten op de bescherming van uw persoonsgegevens, kan u altijd een klacht indienen bij de Vlaamse Toezichtscommissie.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Alle inhoudelijke wijzigingen die we in de toekomst aanbrengen aan deze privacyverklaring gelden vanaf ze op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden daarom aan regelmatig na te kijken of deze informatie bijgewerkt is. 

 

Contact

Indien u vragen heeft omtrent deze privacy policy, gelieve ons te contacteren:

–        Via e-mail: xxx

–        Via post: Cellebroerstraat 16, 1000 Brussel

–        Via telefoon: +32 (0)xxx